{{i18n('等待')}}。。。
{{i18n('全部商品分类')}}
{{i18n('活')}} / {{i18n('动')}} / {{i18n('商')}} / {{i18n('品')}}
{{i18n('活动规则')}}:{{description||i18n('无促销信息')}} , {{promotionCartExt.message || ''}}
{{ promotionDescription }}
{{i18n('搜索中,请稍等')}}。。。
{{i18n('很抱歉')}}!{{i18n('没有找到')}}与"{{noResultKeyword2}}"{{i18n('相关的商品')}}
{{i18n('很抱歉')}}~{{i18n('暂无数据')}},{{i18n('请稍后再试')}}{{i18n('返回首页')}}
{{i18n('以下是')}} "{{searchedObj.zeroRecommendWord}}" {{i18n('搜索结果')}},{{i18n('仍然搜索')}}{{searchObj.keyword}}
{{i18n('您要找的是不是')}} "{{searchedObj.zeroRecommendWord}}"
"{{noResultKeyword2}}"{{i18n('搜索结果较少')}} {{i18n('换个关键字试试')}}{{key}}